شعر حرمت از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

در شعر من

تمام قد ایستاده ای....

به حرمت کدام واژه
نمیدانم...

هجایی
به بلندای قامتت
باید....

تا قصیده ای
به برازندگی آغوشت
قواره بگیرم....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی «خرافه» از ستاره فرخی نژاد

می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.