شعر عاشقانه ی «دلتنگی» از ستاره فرخی نژاد

شعر,شعر غمناک

شعر عاشقانه ی «دلتنگی» از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

بگذار پاییز برود،
تا
ریشه هایمان
با فاجعه ی
از دست دادن برگها
کنار بیایند..

بگذار پرندگان مهاجر
بازگردند..
تا باغ از دلتنگی
در بیاید..

کم کم دلم را
حالی میکنم
که تو برای همیشه رفته ای...

شعر مرتبط با این شعر : شعر عاشقانه ی «غرق» از ستاره فرخی نژاد