شعر عاشقانه با نام «هشدار» از ستاره فرخی‌ نژاد

دسته بندی:عاشقانه

به تو هشدار داده بودم..
به تو از
سماجتِ لزجِ خاطرات..
که میچسبد
که رها نمیکند
که ویران میکند
و
میسوزاند استخوان را....
به تو هشدار داده بودم..


فرار هم کنی
به جزیره ای
دور افتاده هم که بروی،
آسمان
درگیرت میکند،

ستاره اسیرت...

مهتاب را چه میکنی؟؟

امان از باران ،امان از باران

از آسمان که نمیشود گریخت،
می شود؟؟؟