شعر عاشقانه ی کمی آرام تر باران از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

به اجابتِ
دستانِ کدام عاشق
اینگونه میباری آسمان؟

به رغبتِ
کدام چشمان منتظر
بهانه میشوید ابرها؟

به حرمتِ
 کدام خاطره ی از یاد رفته
 به درو دیوار و
ِ پنجره  میکوبی باران؟

هیس
کمی آرامتر
شاید زنی
در کنج اتاقی
خودش را به خواب زده
تا نشنود تورا

تا نشکند بغض های هماغوش
با باور فراموشیِ بیهوده
در شر شر های بی امانت...

خودت خوب میدانی
حتی اگر سیل هم شوی
محال است
خاطرات خیس بارانی را
از حافظه ی برگها بشویی...

هیس کمی آرامتر باران...

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی باران از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

دریافت
حجم: 405 کیلوبایت
توضیحات: شعر کمی آرام تر بران از ستاره فخی نژاد به صورت PDF