دسته بندی: عارفانه

شب قدر است و از آمال خودم کاسته ام

و فقط دل به تو و عشق تو آراسته ام

شده ام ملتمس جوشن و قرآن و نماز

به خدا رو زده ام مهر تو را خواسته ام

شب قدر / شب قدر است و از آمال خودم کاسته ام