دو بیتی عاشقانه ی فرش دل از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عاشقانه

بارها خورشید را در جان من تابانده ای

فرش دل را زیر پاهای خودت خوابانده ای

عطر گلهای جهان را در حسد رنجاندی و

بر تنم با ردی از احساس خود جا مانده ای

شعر مرتبط با این شعر: دو بیتی عاشقانه ی نرگس از ستاره فرخی نژاد