دسته بندی:عاشقانه

سپیدهایم را
خواهم سوزاند
و
خاکسترش را
به دریا
خواهم داد.....

ابرها که بارور شوند
دلت که گرفت
باران
عاشقانه های مرا
به شیشه های  اتاقت
خواهد نواخت......

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی «دلتنگی» از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.