شعر اجتماعی پنج شنبه از ستاه فرخی نژاد

شعر اجتماعی پنج شنبه

دسته بندی:اجتماعی

پنجشنبه میشدم
اگر
یکی از روزهایِ هفته بودم...

هر دو در دوگانگیِ محضِ هویت..
از تعطیلیِ نابالغِ زندگی
و
انباشته از
کارهایِ تلنبار شده یِ
از سرِ اجبار...

دعوتی به شام را
بوی خیراتِ خانه ی همسایه
به کاممان تلخ میکند...

و
جشنِ وصال را
آگهیِ ترحیمِ  جوانی
به کامِ مرگ  رفته...

هر دو در
آغازِ جمعه ای
آشوبگر که حسِ تنهایی را
به توانی از
بیرحمیِ ساعت میکشاند....

و اضطراب را
در استادیوم های پر هیاهو
سکته ی ناقص میدهد...

و اما

پنجشنبه میشدم
اگر یکی از روزهای هفته بودم
قوی و محکم

خستگی را
پشت روزها ی دلتنگی
جا میگذاشتم

بار سفر میبستم
و صدای موزیک را
در جاده ای رو به سبزی
تا آخرین حد شنوایی بلند میکردم و
تونلهای هیجان را عاشقانه
کودک میشدم.....
شعر مرتباط با این شعر:شعر عاشقانه ی فقدان از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.