شعر تردید / تردید سر به عصیان میگذارد

دسته بندی: اجتماعی

تردید
سر به عصیان میگذارد
و
در بیکران قلمرو اش
شکنجه می دهد
روح جا خوش کرده
در لطافت ناپایدار عاطفه را

خوره ی بدبینی
هجوم درد می آورد
به نوباوه گی احساس
که هنوز
راه رفتن را
از پس در دل نشستن
با خوردن زمینهای مکرر
تجربه میکند

هنوز
لذت پیروزی
زیر دندانهای لذت
مزه نکرده
که قضاوت
تشییع گیسوان رها شده ام را
پیش قراولی میکند
به گور باختن

فقط بدان
گاهی
برد
همان باختن است
با رنگ و لعابی زیباتر

شعر تردید / تردید سر به عصیان میگذارد

شعر مرتبط با این شعر:شعر ویرانگری / آغاز میشود از سکانسی که....

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


تردید
tardid.pdf
اسم فایل:
شعر تردید
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.