شعر حس مبهم / اکنون که دچار حس مبهم شده ام

دسته بندی: عاشقانه

اکنون که دچار حس مبهم شده ام

بر هر چه به غیر از تو مصمم شده ام

در برزخم و بهشت ارزانی تو

آماده ی رفتن به جهنم شده ام

شعر حس مبهم / اکنون که دچار حس مبهم شده ام

شعر مرتبط با این شعر:شعر روزگار / خدایا عاشقش کن تا بفهمد روزگارم را

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


حس مبهم
hesemobham.pdf
اسم فایل:
شعر حس مبهم
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.