شعر عاشقانه ی فقدان از ستاره فرخی نژاد

شعر فقدان از ستاه فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

به فقدان
نفسگیرِ حضورت
کرده ام عادت....

تفاهم کرده ایم با هم


منو تکرار ساعتها...

به یادت قانعم ،
روزو
شب و
هفته...

چنین از سر گذشت،
آن کوه بحرانها....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی «حرمت» از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.