شعر عاشقانه ی «غرق» از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

،

شباهنگام
که شعر 
شور میگیرد 
از امواج خروشان خیال

و  نامت
با هزار استعاره،
از ترس بدنامی،
سرک میکشد از 
باریکای قلم...

غرق میشوم 
در بستری آتشین
و 
صبحگاهان
آن دورترها
خیلی دورترها
زنی را میابم
که با رسوایی
روی ساحل آغوشت
جان داده ....